Herenstraat 3 • 3985 RP Werkhoven • Telefoon 06 10 88 61 32glenn@360gradenrond.nl

De burger kan meer

dan de professional

(be)denkt

Het vooruitzicht van maatschappelijke organisaties verandert, en hun bedrijfsvoering is aan hervorming toe. Veel organisaties zijn zich te weinig bewust van veranderde klantbehoeften en van hun concurrentie. Herkenbaar?

 

360° rond helpt organisaties zich een rol te verwerven in de nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit van de samenhang staat daarbij centraal. Door achtergrond en ervaring spreekt 360° rond de taal van de organisaties. Niet de focus op de uitzondering, maar aanhaken bij het gewone maatschappelijke verkeer. Meedoen betekent het ophalen van talenten, in en buiten de organisatie, en het verbinden van passie en creativiteit.

360° rond bekijkt alle invalshoeken van alle kanten. De kernvragen zijn ‘voor wie’ en ‘waarom’. Die vragen koppelen we aan de strategie van uw organisatie. In samenspraak. 360° rond neemt niet over, maar loopt mee. Uw organisatie kan het voortaan zelf. En we verstaan de kunst van het implementeren. Onze adviezen leveren financiële én maatschappelijke meerwaarde.

 

360° rond heeft ruime ervaring met het adviseren van maatschappelijke organisaties, het implementeren van oplossingen voor multifunctionele accommodaties en woonzorgservicezones en het ontwikkelen van innovatieve concepten zoals BaLaDe, Dorpspunt en Rhythm For All.

 

Het gezicht van 360° rond is Glenn van der Vleuten. Glenn is analytisch, creatief en solide. Zijn energie en humor stimuleren het proces van verandering.

De mix van talenten bepaalt de chemie...

Herenstraat 3 • 3985 RP Werkhoven • Telefoon 06 10 88 61 32glenn@360gradenrond.nl

360° rond werkt met name voor overheden en (maatschappelijke) organisaties en richt zich op proces- & projectmanagement, interim-management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale innovatie. Specifieke thema's zijn sociale innovatie, co-creatie, zelfbeheer en maatschappelijk vastgoed. Hieronder een greep uit recente opdrachten.

 

 

Sociale innovatie en co-creatie

 

Ruimte voor Ideeën

Het concept Ruimte voor Ideeën is bedoeld om langs de weg van participatie en co-creatie te komen tot nieuwe bestemmingen, en een ander gebruik, van bestaand vastgoed.

Ruimte voor Ideeën is met succes toegepast bij Rabobank De Langstraat. Ze heeft haar panden in Loon op Zand en Waspik teruggegeven aan de lokale gemeenschap in de vorm van ‘coöperatief dividend’. In totaal zijn vanuit de gemeenschap 55 ideeën ingebracht. 11 initiatiefnemers hebben hun idee (of een combinatie van ideeën) uitgewerkt tot een businessplan. De lokale bevolking heeft haar voorkeur uitgesproken.

 

Op 30 mei 2015 opende ’t Binnenhof in Waspik haar deuren. In deze verzamelplek van zeven sfeervolle winkeltjes is een kadoshop, een groenteboer met regionale producten, een timmerwinkel met gereedschappen en ijzerwaren, verkoop en workshops in knutselspullen, een kledingzaak en een verkooppunt voor lederwaren met schoenen- en kledingherstel. Lees meer over 't Binnenhof in het artikel "Grote kansen voor kleine starters" op de website van Rabobank.

 

Op 6 september 2015 ging coöperatie De Bank in Loon op Zand officieel open. Het gebouw aan de Kerkstraat is ingevuld met: sport en beweging voor mensen van alle leeftijden. Fysiotherapie. Een hapje en een drankje bereid en geserveerd door mensen met een beperking. Buitenschoolse opvang en kinderopvang. Een boekenkringloop, en een breed scala aan tijdelijke activiteiten en evenementen zoals een repair café, voorleesmiddagen, workshops en een expositieruimte.

Samen met Toine Nagel van Coöperatie WOW! (website) heb ik deze burgerinitiatieven begeleid bij de realisatie van hun businessconcepten en in hun ondernemerschap.

 

Idee-café

Idee Café, een spin-off van Ruimte voor Ideeën, is bedoeld om ‘de geest’ en daarmee de ideeën van particulieren en bedrijven los te maken. Het eerste doel is om langs deze weg verborgen wensen en behoeften aan de dag te leggen. Het échte doel is; goed bedoeld (maar vaak niet passend) aanbod en verborgen vraag (in de vorm van wensen) met elkaar te matchen. Het hoger doel is; een prettiger, dynamischer, meer betrokken en zelfredzame samenleving. Idee Café is een zogenaamde pop-up-store, een tijdelijke winkel die in principe overal kan ‘oppoppen’ (bijvoorbeeld in leegstaande winkel-, kantoor- en fabriekspanden). Idee Café is bij uitstek geschikt voor organisaties die nog 'op zoek zijn' naar wat participatie te bieden heeft, en waarvoor budget en/of tijd beperkt is. Vanaf 2016 wordt een Idee Café gestart in Loon op Zand (zie Maatschappelijk vastgoed).

 

Dromenlab

Sinds maart 2016 ben ik deelnemer in Dromenlab (website). Dromenlab is een verfrissende en laagdrempelige participatiemethode om samen met bewoners en ondernemers ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen (o.a. gebiedsontwikkeling, leegstand en transitie) aan te pakken. Het faciliteert creatieve participatiesessies op locatie en ontzorgt de opdrachtgever bij de organisatie en communicatie. Na afloop borgt Dromenlab de dromen en begeleidt het desgewenst de realisatie ervan. Dromenlab is een initiatief van Michel Kolenbrander en Reggy Hulsken, en voortgekomen uit coöperatie IDNA (website). Dromenlab is met succes toegepast bij de het bepalen van de toekomst van het Schiekwartier (Schiedam). Vanaf juli 2016 wordt een Dromenlab gestart in Loon op Zand (zie Maatschappelijk vastgoed).

 

 

Participatie en zelfbeheer

 

Beheer je buurthuis

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners begeleidt vijf initiatieven van wijkaccomodaties op weg naar zelfbeheer (website). Deze vijf koplopers staan ieder voor een andere uitdaging in hun eigen wijk, een uitdaging waarin Beheer je Buurthuis hen ondersteunt maar waaraan het project vooral ook zichtbaarheid geeft. Professionals, ervaringsdeskundigen en experts staan klaar om hun steentje bij te dragen aan een duurzame wijkaccommodatie. Dat wil zeggen: een structureel goed georganiseerd buurthuis met een sterke buurtverbinding en een gezonde financiële huishouding. Ik ben sinds juli 2014 als één van de experts verbonden aan Beheer je buurthuis.

 

Oog en Oor voor Talent

Nederland verandert in een participatiesamenleving. De WMO transitie van rijk naar gemeente brengt mensen met doofblindheid, zorgaanbieders en lokale WMO-ambtenaren direct met elkaar in contact. Veel mensen met doofblindheid moeten voor hun dagelijks leven een beroep doen op de WMO. De ‘dialoog’ bij het WMO-loket is voor mensen met doofblindheid en voor de WMO-ambtenaren vaak extra lastig. Zij moeten samen een manier vinden om effectief met elkaar te communiceren. Dat vraagt om gewenning van beide kanten een extra inspanning. Om alle betrokkenen hierbij te ondersteunen is het programma ‘Oog en Oor voor Talent’ (website) opgezet. Ik ben mede-initiatiefnemer en één van de projectleiders. Ik was tot 1 januari 2016 mede-initiatiefnemer en één van de projectleiders.

 

 

Maatschappelijk vastgoed

 

Gezondheidscentrum

Stichting Bel PlusZorg (website) exploiteert een gezondheidscentrum in multifunctioneel centrum BaLaDe (website). Gezondheidscentrum BaLaDe heeft te maken met stevige veranderingen waarin opnieuw aandacht wordt gevraagd wordt voor zaken als herkenbaarheid, zichtbaarheid en vindbaarheid.  Deze veranderingen brengen vragen met zich mee die niet alleen betrekking hebben op concrete uitvoeringen en praktische aanwijzingen. Het bestuur van BEL PlusZorg vindt dit een goede reden om de balans op te maken en de blik vooruit te werpen. Ik begeleid dit proces en help de stichting en haar participanten bij het ‘in de markt’ zetten van Gezondheidscentrum BaLaDe.

 

De Wetering

De gemeente Loon op Zand is eigenaar van De Wetering, een cultuur- en sportaccommodatie in het dorp Loon op Zand. De afgelopen maanden heeft zich het faillissement van exploitant Stichting Multifunctionele Centra (SMC) in stappen voltrokken. De gemeente heeft vanuit de Loonse gemeenschap een tijdelijke adviesgroep samengesteld die zich ten doel stelt om te onderzoeken óf, hoe en op welke wijze de huidige accommodatie succesvol(ler) te exploiteren is. De Wetering Plan Groep (WPG) wil tot een plan komen dat leidt tot een bruisende voorziening voor (en door) de Loonse bevolking. In het proces naar totstandkoming van dit plan wil zij nadrukkelijk de huidige gebruikers en inwoners van Loon op Zand betrekken. Omdat WPG bestaat uit voornamelijk vrijwilligers die dit ‘naast hun reguliere werkzaamheden doen’, is 360° rond gevraagd dit proces te begeleiden. Het is de bedoeling dat vanaf juli 2016 zowel een Idee Café als Dromenlab in Loon op Zand worden georganiseerd.

 

Welzijnskwartier en Maregroep

Welzijnskwartier Katwijk (WZK) en de MareGroep werken samen bij het ontwikkelen van vormen van (arbeidsmatige) dagbesteding in combinatie met vormen van sociaal beheer van maatschappelijk vastgoed in wijken en buurten van de gemeente Katwijk. WZK en de MareGroep stellen vast dat het nodig is om op korte termijn strategisch, inhoudelijk  en bedrijfskundig een stevige fundering te leggen onder hun initiatief. Tom de Haas Consultancy BV is ingeschakeld om externe ondersteuning en om snel en met hoge kwaliteit genoemde fundering te kunnen realiseren. Tom heeft op zijn beurt 360° rond ingehuurd om deeltaken in te vullen, en te ondersteunen bij de uitvoering van de opdracht.

 

Netwerken

Ik ben mede-initiatiefnemer van Pioniers in Maatschappelijk Vraagstukken (website). PMV helpt opdrachtgevers het verschil te maken in de aandacht, aanpak en oplossingen van vraagstukken op het terrein van wonen en leven in stad of dorp. Zo helpt PMV  woningcorporatie GroenWest om langs de weg van burgerparticipatie een leegstaande 'plint' in Vinkeveen te herbestemmen (website). Begeleiden we het gezamenlijke traject van gemeente en maatschappelijke partners rondom het invullen van de voorzieningenstructuur in Tolsteeg/Bokkenbuurt voor de verschillende doelgroepen. Helpen we Detentiecentrum Zeist bij hun gebiedsontwikkeling. En helpen we Detentiecentrum Zeist bij het vinden van partners ‘in de markt’ bij de conceptontwikkeling en herbestemming van hun terrein. Meervoudige vraagstukken vragen om een diversiteit aan deskundigheid die zelden in één organisatie aanwezig is. Dat is de reden dat PMV mede-oprichter is van ‘De Nieuwe Wereld’: een samenwerkingsverband van professionals en bureaus die elkaar wat gunnen. ‘De Nieuwe Wereld’ heeft op 24 juli 2015 in samenwerking met Stichting Orion (website) met succes een experiment uitgevoerd om haar gedachtegoed en aanpak in de praktijk te testen. En dat onze zienswijze aanspreekt blijkt wel uit de afgeronde (Den Bosch bevalt) en ‘onderhanden zijnde’ opdrachten (Monitor Sociale Kracht in gemeente Houten, toekomstvisie Camphill Nederland). We hebben inmiddels besloten het gedachtengoed van ‘De Nieuwe Wereld’ voort te zetten via (het instrument) Dromenlab (zie Sociale innovatie en co-creatie).

 

 

Training en coaching

 

Workshop participatie

Participatie; wat verstaan we eronder? Hoe belangrijk is of wordt het? En hoe pak je dat aan? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens een workshop die ik organiseerde voor bestuur en Raad van Commissarissen van woningcorporatie Groen Wonen Vlist.

 

Ontwikkelgroep Sociaal Ondernemerschap

De ontwikkelgroep ‘sociaal ondernemerschap’ bestaat uit mensen die een volgende stap in persoonlijke en professionele ontwikkeling willen maken. Aanleidingen voor de ontwikkelgroep zijn:

- Veranderende financiële omstandigheden vragen om een andere zienswijze, benadering en aanpak

- De nieuwe uitdagingen vragen om leiderschap en innovatie binnen het sociaal-maatschappelijk domein

- Deelnemers verder helpen in hun ondernemerschap

 

Het is een besloten groep die samen haar programma en samenstelling bepaald. Deelnemers zijn allemaal sociale ondernemers die gebruik maken van maatschappelijk vastgoed. Motto is For benefit. De ontwikkelgroep is een initiatief van Tom de Haas Consultancy BV en 360° rond.

 

 

Herenstraat 3 • 3985 RP Werkhoven • Telefoon 06 10 88 61 32glenn@360gradenrond.nl

Herenstraat 3 • 3985 RP Werkhoven • Telefoon 06 10 88 61 32glenn@360gradenrond.nl